وقتی که جشن عروسی پنار با تپراک بود وقتی که چنار و تپراک داشتن با هم میرقصیدن یشینم در حالی که باردار بود با سرعت زیاد با ماشین میاد

وبه یه گارسون میزنه و سرش میخوره به شیشه ماشین و بیهوش میشه

چنار میاد یشیم رو از داخل ماشین میگیره و به بیمارستان میبره

یشیم هم بهوش میاد و زایمان میکنه و بچه اش هم پسره